Časté otázky

Aktéři projektu a zapojení obcí

icon

Stát nabídne obcím závazné smluvní garance, které jim umožní se zapojit do spolupráce na přípravě projektu, ale také dohlédnout na to, aby veškeré závazky ze strany investora a státu byly plněny. Záruky budou definovat potřebná dopravní řešení, izolační pásy zeleně a parametry rozvoje občanské vybavenosti, vzdělávání, zdravotní systém a další vyvolané investice v dotčeném území.

icon

Přípravu strategického podnikatelského parku bude mít na starosti nová Státní investiční a rozvojová společnost ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest a regionálními aktéry, jako je akciová společnost MSID (Moravskoslezské Investice a Development) a Moravskoslezský kraj. Partnerství s obcemi bude zajišťovat dohoda o spolupráci mezi těmito aktéry.

icon

U investora odobného typu je obvyklé, že vytvoří nadační fond a v rámci politiky dobrého souseda pomáhá s rozvojem určitých projektů jak v obcích v bezprostředním okolí, tak v celém okrese i kraji. Například Hyundai Motor Manufacturing Czech takto například v rámci svých nadačních fondů a politiky dobrého souseda podpořil kulturní, sportovní a občanské projekty v Nošovicích a okolních obcí částkami s celkovou sumou čítající miliony korun. Nejednalo se však pouze o sponzorství, podpořeny byly rovněž například inovativní studentské projekty.

icon

Stát nabídne obcím smluvní závazky, které umožní obcím zapojit se do spolupráce v rámci projektu, ale také dohlédnout na to, aby veškeré závazky ze strany investora a státu byly plněny. Dohoda by měla také definovat potřebná dopravní řešení, izolační pásy zeleně a parametry rozvoje občanské vybavenosti, vzdělávání, zdravotní systém. Součástí projektu bude samozřejmě analýza dopadu projektu a potřeb okolních obcí, od které se bude odvíjet konkrétní podoba kompenzací. Dále v návaznosti na deklaraci porozumění z roku 2006 a jejímu případnému překonání byly stanoveny dvě základní podmínky pro významnou ptačí oblast Dolní Lutyně a to nesnížení hladiny řeky Olše v důsledku průmyslové činnosti a zachování kvality vody v řece. Budou provedeny průzkumy a posouzení dopadů investičního záměru na životní prostředí, které budou předloženy Agentuře pro ochranu přírody a krajiny (AOPK). Názory a požadavky AOPK budou respektovány. Dále byla otevřena jednání s ekologickými spolky, ve kterých bude AOPK vystupovat jako mediátor mezi všemi stakeholdery za účelem dosažení co největší ochrany životního prostředí. Dle aktuálního posouzení může podnikatelský park a významná ptačí oblast dobře fungovat i v těsné blízkosti.

icon

Vzhledem k probíhajícím jednání nelze v této době ještě zmínit jméno investora. Podobná jednání o investicích ve stovkách miliard korun jsou velmi citlivá pro každou firmu a její akcionáře. S investorem byla uzavřena dohoda o mlčenlivosti. Porušením této dohody by došlo k porušení právního dokumentu a Česko by o investici mohlo přijít. K odtajnění jména investora dojde v následujících měsících po vzájemné dohodě mezi Českem a investorem. Jedná se o důvěryhodnou nadnárodní společnost z demokratické země, se kterou má Česko dlouhodobě velmi dobré vztahy.

Vliv na zaměstnanost v regionu

icon

Podle dat o nezaměstnanosti v MSK z prosince je zde téměř 43 tisíc nezaměstnaných. Z toho například cca 250 manažerů, zhruba 2 100 technických a odborných pracovníků, přibližně 4 300 řemeslníků a opravářů nebo podobný počet lidí kvalifikovaných jako obsluha strojů a zařízení. V případě vhodně nastavených školících programů je možné cílit na tyto skupiny nezaměstnaných i při náboru zaměstnanců do strategického podnikatelského parku.

icon

Možný investor sám deklaroval, že se chce zaměřovat na získání lokálních pracovníků. Případová studie, zkoumající dopady investice Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v Nošovicích jasně ukazuje, že 94 % všech zaměstnanců pochází z Česka a 99 % všech zaměstnaných jsou občané Evropské unie. Vzhledem k úrovni nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a probíhajícímu odklonu od těžby uhlí se dá očekávat, že bude dostatečné množství pracovní síly na trhu práce.

icon

Uplatnění by našli absolventi středních a vysokých škol v technických oborech, jako jsou chemie, elektronika, mechatronika, materiálové inženýrství a kvalita. Vysoká míra automatizace zvyšuje i podíl kvalifikovaných profesí, jako je programátor, seřizovač, údržbář, logistik apod. Zásadní je i role technologů a kontrolorů kvality.

icon

Jelikož se jedná o vysoce automatizovanou a kvalifikovanou práci, počítá se jak s kvalifikačními kurzy pro nastupující zaměstnance, tak s rekvalifikačními kurzy pro nezaměstnané. Vzhledem k historické povaze regionu budou tyto rekvalifikační kurzy nezbytností a investor s nimi počítá.

icon

Požadavky investora na pracovní sílu zahrnují:

  • Pro rozběhnutí první fáze záměru bude nezbytné najmout přibližně 1800 zaměstnanců
  • 10% zaměstnanců s výučním listem.
  • 75% zaměstnanců pro operátory výroby a vedoucí linek s ukončeným středním technickým vzděláním s maturitou a praxí.
  • 15% absolventů vysokých škol na pozicích managementu a výzkumu a vývoje.

icon

Výstavba Parku Lutyně bude mít výrazný vliv na růst mezd a transformaci trhu práce od provozů s nízkou přidanou hodnotou na provozy s vyšší mírou automatizace v celém Moravskoslezském kraji. Analýzy dokonce ukazují, že by mzdová hladina měla být v případě strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni ještě vyšší nebo minimálně stejná jako u automobilky Hyundai v Nošovicích. Tam si dělníci přitom už v roce 2022 v průměru vydělali 47 000 korun měsíčně, vloni jejich platy přesáhly už hranici 57 tisíc korun.
Pro srovnání: průměrná mzda všech profesí v Moravskoslezském kraji v roce 2023 činila 39 329 Kč. Portály nabídek práce v současné době na pozici dělník uvádějí průměrný měsíční plat na úrovni 27 600 Kč. Pokud porostou platy na dělnických pozicích, budou růst platy také všem ostatním a bude se zvedat životní úroveň všech místních.

icon

V současné době jednáme s investorem, který v investičním záměru počítá v první fázi, která by měla být hotová v roce 2028 s 3,5 tisíci zaměstnanci, po náběhu všech fází pak až 7 tisíc. Vzhledem k aktuální situaci trhu práce je v Karviné a okolních okresech dostatečné množství volné pracovní síly, která může najít uplatnění v plánovaném záměru. V rámci projektu najdou uplatnění i stovky zaměstnanců s vysokým vzděláním, kteří by měli tvořit asi desetinu pracovníků.

icon

Vzhledem k aktuální situaci trhu práce je v Karviné a okolních okresech dostatečné množství volné pracovní síly, která může najít uplatnění v plánovaném záměru, nebudou tak vznikat významnější nároky na budování kapacit pro bydlení. Případná potřeba navýšení obytných kapacit okolních obcí bude řešena proaktivně s reprezentací obcí v rámci jejich územních plánů.

Dopady projektu na okolí

icon

Každý projekt tohoto typu má dopady na životní prostředí, cílem je dopady na životní prostředí minimalizovat i nad rámec již přísné legislativy. Vznik strategického podnikatelského parku musí projít procesem posouzení vlivu na životní prostředí EIA a splňovat náročná kritéria vyplývající mimo jiné z nejnovější evropské legislativy, zejména pokud jde o požadavky na nízkoemisní a nízkoenergetické budovy. Dojde navíc k celkové rekultivaci okolí, včetně vybudování zelených pásů a dalších opatření. Ekologicky zaměřená opatření v rámci projektu budou probíhat ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a klimatu, což zaručuje citlivý přístup.

icon

Obdobný záměr je obvykle projekt, který zahrnuje obrovské investice do infrastruktury a technologií. Investoři mají tendenci stavět takové záměry s výhledem na dlouhodobý zisk a neinvestují do něčeho, co by měli v plánu opustit po pár letech. Je v jejich zájmu udržovat záměr v provozu a efektivně ho využívat po mnoho let, aby dosáhli návratnosti svých investic.

Je také důležité zdůraznit, že stát obvykle poskytuje investorům různé formy podpory, aby přilákal takové velké projekty do svých oblastí. To zahrnuje finanční pobídky, daňové úlevy, infrastrukturní rozvoj a další formy podpory. Stát tedy investuje nemalé peníze do projektu a má zájem na jeho dlouhodobém úspěchu. Stavět obdobný podnikatelský park pro jednoduchou výrobu nebo skladování by nebylo pro stát rentabilní. Tato podpora obsahuje dobu tzv. udržitelnosti, kdy je po několik let daný investor vázaný naplňovat definované indikátory poskytnuté podpory.

Investoři obvykle vyhodnocují rizika a výnosy před investicí do takových záměrů. Jsme ochotni se zavázat k tomu, že v areálu SPP – Dolní Lutyně bude probíhat vždy většinově pouze výroba s vysokou přidanou hodnotou a strategickým významem pro český průmysl.

icon

Budoucí strategický podnikatelský park se nachází v blízkosti řeky Olše a tepelné elektrárny Dětmarovice, která disponuje dostatečným povoleným odběrem jak pro vlastní spotřebu, tak pro podnikatelský park.

icon

Realizace tak významného projektu, jakým by byl tento podnikatelský park, se neobejde bez zvýšeného hluku. V žádném případě však nedojde k překročení zákonných hygienických limitů. Cílem projektu ale je upravit dopravní infrastrukturu v lokalitě takovým způsobem, aby byl minimalizován hluk na okolní komunity. Měl by tedy vzniknout nájezd na dálniční komunikaci přímo z areálu, měla by být přivedena železniční vlečka a v neposlední řadě se plánuje mezi parkem a okolím zelený pás řešený tak, aby vznikla zvuková i vizuální bariéra.

icon

Hlavní silniční napojení strategické průmyslové zóny bude realizováno jejím přímým napojením na dálnici D1. V rámci dosahování klimatických cílů se počítá s většinou nákladní dopravy po železnici. Dále se počítá s urychlením přeložky silnice I/67.

icon

Je běžnou praxí, že v rámci průmyslových zón jsou organizovány autobusy na svoz zaměstnanců při výměně směn. Zároveň bude k dispozici železniční napojení, které zajistí dopravu z lokality Parku Lutyně do Ostravy za 15 až 20 minut.

Lokalita

icon

Investor zvažuje plochu do velikosti 270 ha. V první fázi (realizace do 2030) se bude připravovat plocha o velikosti 128 ha.

icon

Primárně byli investorovi nabízeny brownfieldy a to nejen v Moravskoslezském kraji, například šlo o lokality Nad Barborou, Staré Sedlo nebo Severní lom. S ohledem na požadovanou velikost záměru a technické požadavky investora je však výběr lokalit velmi limitovaný, proto bylo potřeba vybrat právě plochu u Dolní Lutyně. Rozvoj brownfieldů a bývalých těžebních lokalit však zůstává pro stát i kraj prioritou.

Lokalita Dolní Lutyně má velkou výhodu díky své blízkosti k elektrárně Dětmarovice, a to s ohledem na technické požadavky investora na přívod elektřiny a vody. Kapacity odběrů elektrárny jsou v tomto směru dostatečné a velmi dobře dostupné. Lokalita leží v blízkosti dálnice i železnice. Případný koncept vzniku podnikatelského parku v dané lokalitě bude maximálně odpovědný a respektovat dané limity v území.

icon

Moravskoslezský kraj je ideálním místem pro podobný projekt, který je zaměřený na moderní hospodářství. Region, kde je již nyní vyšší nezaměstnanost než v jiných částech Česka, čekají důsledky odklonu od uhlí a útlumu těžkého průmyslu a projekt s přidanou hodnotou by i díky významnému rozvoji navazujících dodavatelských řetězců dodal Moravskoslezskému kraji impuls k rozvoji jiného moderního odvětví.

icon

Stát vlastní 60 % území plánovaného podnikatelského parku. Ohledně zbylé části budou v nejbližší době zahájena jednání.

Ekonomické přínosy

icon

Ze zkušeností s jinými investicemi vyplývá, že projekt přinese jen v prvních letech stovky miliard do české ekonomiky a v regionu bude znamenat velké investice do dopravní infrastruktury, vzdělání místních kvalifikovaných pracovníků i občanské vybavenosti.

V největší míře by profitoval zpracovatelský průmysl, dále tržní služby (pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí a doprava a skladování), stavebnictví a energetika.

icon

Možná investice v rámci tohoto parku by byla v podstatě novým odvětvím ekonomiky, protože dojde ke vzniku nového lokálního dodavatelského řetězce. Vznik podnikatelského parku je šancí pro rozvoj regionu a udržení jeho významu v měnící se světové ekonomice. Vznikla by také nová nadstandardně ohodnocená pracovní místa v moderním oboru.

Dohoda s ekologickými spolky

icon

Dohoda o spolupráci umožní prověřit lokalitu v Dolní Lutyni pro potenciální realizaci strategické investice. Nová dohoda stanovuje podmínky, které umožní prověření lokality a následně případnou realizaci záměru. Klíčová je ochrana fauny a flory a také zachování kvality a stavu vody. Podmínkou je provedení širokého spektra průzkumů a studie proveditelnosti. Pokud by průzkumy ukázaly, že záměr poškodí existenci významné ptačí oblasti, nebude realizován.

icon

Všechny strany jsou si vědomy změn, kterými prošlo naše hospodářství od dob, kdy byla v roce 2006 uzavřena první dohoda a chápou potenciální příležitosti, které by obdobná investice mohla přinést i s ohledem na makroekonomickou situaci země. Dle názorů odborníků je záměr realizovatelný a může co-existovat s významnou ptačí oblastí. Naším úkolem je nyní toto důkladně prověřit a podložit daty.

icon

Zásadní je, že investice nesmí nad přijatelnou míru negativně ovlivňovat okolní faunu a flóru a že budou připravena kompenzační opatření vycházející ze stanovisek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

icon

Stát může díky uzavření dohody zadat například zpracování biologického průzkumu, analýzy současného stavu kvality vod v ptačí oblasti a zejména studii proveditelnosti záměru strategického podnikatelského parku. Cílem státu je brát co největší ohled na životní prostředí a kvalitu života místních obyvatel, proto bude projekt realizovat tak, aby nedošlo k jejímu narušení.

icon

Nyní budou následovat průzkumy jako biologický, geoinženýrský, dopravní a další. Na ně naváže studie proveditelnosti projektu. Součástí další přípravy projektu bude také jednání s místními obcemi pro stanovení ideálních parametrů záměru tak, aby přinesl co nejvíce pozitiv pro své okolí.