Ochrana životního prostředí

Základním principem dodržovaným při přípravě Strategického podnikatelského projektu bude ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Proto hned v počátku došlo k dojednání aktualizace deklarace o ochraně místní ptačí oblasti a stejný ohled na životní prostředí bude brán i v dalších krocích při přípravě projektu.

Ochrana blízké ptačí oblasti

Prioritou příprav projektu je eliminace jakýchkoli negativních dopadů na nedalekou ptačí oblasti „Heřmanský stav – Odra – Poolší“. Budou podniknuty všechny kroky pro to, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody ve vodních tocích, jejich hladiny a byl minimalizován dopad na ptačí oblast.

Spolupráce s odborníky

Jako záruka správnosti zvolených opatření bude sloužit spolupráce s ekologickými spolky, které v oblasti působí a zajímají se o tuto problematiku. Garantem dohledu na zvolená opatření bude také Agentura pro ochranu přírody krajiny ČR, se kterou jsou připravovaná opatření od počátku konzultována.

Dohoda s ekologickými organizacemi

Zástupci státu, Moravskoslezského kraje a ekologických spolků uzavřeli dohodu, která umožní prověřit lokalitu v Dolní Lutyni pro potenciální realizaci investice. Zóna nebyla na základě tzv. Deklarace porozumění z roku 2006 vymezena v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako plocha pro ekonomickou aktivitu z důvodů ochrany blízké ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Nová dohoda stanovuje podmínky, které umožní prověření lokality a následně případnou realizaci záměru. Klíčová je ochrana fauny a flory a také zachování kvality a stavu vody na základě doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR.

Zvolená opatření navážou na pečlivý průzkum

Před stanovením konkrétního postupu budou v lokalitě provedeny biologické průzkumy, hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu nebo hydrogeologický průzkum. Jejich cílem bude stanovit co nejohleduplnější postup a poslouží jako základ pro definici kompenzačních opatření s cílem eliminovat negativní dopady na ptačí oblast.

Důraz na ochranu vodních toků

Pokud bude potřeba pro chod projektu odebírat vodu z toků, které jsou součástí ptačí oblasti, základním ochranným opatřením bude důraz na zachování minimálních zůstatkových průtoků a jejich pečlivý monitoring tak, aby zůstaly zachovány jejich současné ekologické funkce a ochráněny navazující ekosystémy pod místy těchto odběrů.