V této části webu najdete informace o průběhu realizace projektu s důrazem na konkrétní opatření připravená s cílem zamezit negativním důsledkům projektu na okolní obce.

Ještě před začátkem realizace výstavby strategického podnikatelského parku bude samozřejmě provedení všech nezbytných průzkumů, prověření konceptu, studií, včetně studie proveditelnosti, které ukážou, zda a za jakých podmínek je projekt realizovatelný. Výstavba bude probíhat ve 2 etapách přípravy pozemků a 4 fázích výstavby výrobních zařízení:

  • 2 etapy přípravy pozemku – První etapa zahrnuje plochu zhruba 172 ha mezi dálnicí D1 a místní komunikací propojující Dolní Lutyni s Věřňovicemi. Druhá etapa zahrnuje území přibližně 105 ha dále na východ od místní komunikace.
  • Na každé etapě budou vystavěny 2 fáze záměru investora. Každá fáze je schopna fungovat nezávisle (představte si to jako 4 nezávislé provozy na jednom pozemku). Realizace jednotlivých fází se bude řídit poptávkou na trhu.

Lepší dopravní dostupnost

Přímé napojení na dálnici D1

Strategický podnikatelský park bude mít bezprostřední dopravní spojení s dálnicí D1. Toto opatření má za cíl minimalizovat vliv nové stavby na životy obyvatel v okolních obcích tím, že umožní rychlejší a efektivnější přístup pro dopravu spojenou s parkem.

Železniční vlečka z Dětmarovic

Zavedení železniční vlečky z blízké stanice Dětmarovice přispěje ke snížení negativních dopadů nákladní dopravy na životní prostředí tím, že využije železnici namísto silniční dopravy.

Zlepšená dostupnost Dolní Lutyně

Díky posílení železničních spojů se budou zaměstnanci parku moci dopravit z centra Ostravy do Dolní Lutyně během 15 minut. Zlepší se také celková dopravní dostupnost obce v rámci regionu.

Urychlení přeložky silnice I/67

Přeložka silnice I/67 zvýší dopravní dostupnost a současně sníží intenzitu dopravy v okolních obcích, což přispěje k lepší kvalitě života místních obyvatel. Místní starostové již dlouho volají po vybudování tohoto dopravního opatření a výstavba parku by stavbu mohla významně urychlit.

Zlepšení životních podmínek

Výsadba izolační zeleně

Před hlukem ze strategického parku ochrání okolí nový, přibližně 180 metrů široký zelený pás mezi parkem a obcí Věřňovice. To významně přispěje k zachování klidného prostředí v oblasti.

Ochranný val

K minimalizaci negativních dopadů na okolní obce a ochraně před hlukem či prachem zabrání výstavba ochranného valu s výškou až 8 metrů, který bude také součástí izolační zeleně.

Udržitelné nakládání s vodou

Areál bude vybaven zařízeními pro úpravu vody a čištění odpadních vod, a to včetně systémů pro retenci a využití srážkové vody. Tato opatření zajistí, že projekt nebude mít negativní vliv na hladinu a kvalitu podzemních vod v okolí.

Nová občanská vybavenost

Stanice všech složek integrovaného záchranného systému a prvky občanské vybavenosti jako obchody a lékař zlepší kvalitu života v okolních obcích.