Zelený moderní projekt

Projekt Strategického podnikatelské parku v Dolní Lutyni by znamenal vznik projektu zaměřeného na moderní, automatizovanou výrobu a inovace s maximálním důrazem na udržitelnost.

Udržitelnost

Cílem je vybudovat ukázkový příklad moderního projektu, který respektuje přírodu a využívá co nejvíce obnovitelné zdroje energie. Součástí je snaha o minimalizaci emisí skleníkových plynů a optimalizace spotřeby energie a vody. Bude se sem dovážet již připravený a zpracovaný materiál, ze kterého budou následně v téměř laboratorním prostředí postupně tvořeny finální výrobky.

Inovace

Projekt bude využívat nejmodernější technologie v oblasti výroby a automatizace, které umožní zvýšit efektivitu a snížit energetickou náročnost výrobních procesů. V rámci parku potkáte nejčastěji pracovníky, kteří ovládají automatizované stroje pomocí tabletů a dalších digitálních nástrojů.

Moderní řešení

Cílem je, aby podnikatelský park byl napájen z co největší části z obnovitelných zdrojů včetně solárních panelů, které budou instalovány v areálu a jeho okolí. Implementovány budou systémy pro recyklaci vody, pokročilé řešení odpadů a technologie pro čištění emisí, aby byl dopad na místní ekosystémy co nejmenší. Velkou výhodou je blízkost elektrárny Dětmarovice, která i v případě ukončení provozu na uhlí bude po přestrojení disponovat potřebným výkonem pro napájení zóny.

Protipovodňová opatření

Aktivně se pracuje s faktem, že určitá část zájmového území je záplavová oblast. Naším cílem je chránit nejen podnikatelský park, ale i obec Věřňovice. Z toho důvodu je zpracovávána povodňová studie, která moderními prostředky matematického modelování a se zapracováním nejaktuálnějšího modelu terénu určí rozsah záplavového území. Na základě výsledků studie pak budou navržena a realizována protipovodňová opatření. S průběžnými výsledky studie hodláme obyvatele, kteří budou mít zájem, seznámit a zeptat se, zda souhlasí s jejich znalostmi a zkušenostmi. Věříme, že se nám podaří najít řešení, které významně sníží riziko povodní pro průmyslový park i obec Věřňovice.

Participativní přístup

V rámci projektu se bude jednat  jednat s obcemi a občany nad jejich požadavky a návrhy na zlepšující opatření, která minimalizují dopad výstavby a provozu na místní komunitu. Chceme uzavřít memorandum o spolupráci s okolními obcemi a vytvořit platformu pro pravidelné předávání informací mezi státem a občany. Výstupem této platformy budou právně závazné smlouvy mezi obcemi a státem, které garantují podmínky realizace.

Pozitivní dopad na okolí

Podnikatelský park bude od svého okolí oddělen zeleným pásem vyřešeným tak, aby vystavěl nejen vizuální, ale také akustickou bariéru mezi areálem a okolím. Počítá se s vytvořením protihlukových valů již při začátku realizace a s co nejrychlejším ozeleněním pomocí vhodných dřevin. Dopady staveništní i provozní dopravy na okolní obce budou minimalizovány, protože park bude přímo napojen na dálnici D1 a železnici. Ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny budou navrhnuta adekvátní kompenzační opatření i v širším okolí parku tak, aby nebylo narušeno místní životní prostředí.

Podmínky zahájení prací a harmonogram

Před zahájením prací budou splněny následující podmínky:

  • Realizace staveništního napojení na D1 tak, aby generovaná staveništní doprava byla odvedena z intravilánu obcí a nezatěžovala místní komunitu.
  • Vystavění 1. fáze izolačního pásu u obce Věřňovice, aby byly od prvního momentu přípravy pozemku minimalizovány negativní vlivy na obec.
  • Zahájení realizace 1. fáze protipovodňových opatření.

Harmonogram 

Před začátkem jakýchkoliv zemních prací a úprav se musí stát následující:

  • Aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje č.10 – Tento proces si vyžádá minimálně 11 měsíců a v optimistickém scénáři by mohl být dokončen na začátku roku 2025
  • Dokončení všech průzkumů a studií, které potvrdí nebo vyvrátí realizovatelnost záměru vybudování strategického podnikatelského parku. Dokončení těchto průzkumů se dle aktuálních harmonogramů očekává do konce roku 2024.
  • Začátek hrubých terénních úprav, pokud budou veškeré procesy bez problémů, by přišel na řadu zhruba na přelomu 2025 a 2026 
  • Investor požaduje zahájení výroby první fáze v roce 2028. Harmonogram se může v souvislosti s vývojem trhu vyvíjet.
  • Předpokládaná realizace 2. etapy přípravy pozemku je v současné době kolem roku 2030, ale může se na základě mnohých faktorů měnit.