Aktualita

Otevřený dopis Českému svazu ochránců přírody

Dnes jsme odeslali otevřený dopis členu předsednictva Českého svazu ochránců přírody, panu Orlovi, ve kterém jsme vyjádřili zájem o schůzku se zástupci svazu.
Dopis reaguje na stanovisko ČSOP k zamýšlené strategické investici Park Lutyně v Moravskoslezském kraji.

V dopise jsme zdůraznili, že ctíme principy ochrany přírody a jsme připraveni detailně představit náš záměr i výsledky dosavadních analýz. Věříme, že dialog, naslouchání a fakta mohou překonat jednostranná negativní stanoviska a že můžeme najít řešení, které bude respektovat jak ochranu životního prostředí, tak i ekonomické zájmy regionu. Těšíme se na možnost setkání a konstruktivní diskuzi.

Vážený pan
Petr Orel, 
člen předsednictva 
Český svaz ochránců přírody
Doručeno emailem: orel@csopnj.cz

Praha 15. května 2024

Vážený pane Orle,

seznámili jsme se na vašich webových stránkách se stanoviskem Vaší organizace, ČSOP, k zamýšlené strategické investici v Parku Lutyně v Moravskoslezském kraji. Jsme si vědomi toho, že vaše organizace má řadu vynikajících odborníků, kteří se těší všeobecnému společenskému respektu ve věcech ochrany životního prostředí. 

Proto budeme rádi, když přijmete pozvání na schůzku se zástupci naší organizace, jež byla nově zřízena státem pro praktické kroky v přípravě pozemků ke strategickým investicím. Rádi vám představíme záměr a ukážeme výsledky dosavadních analýz, které pořizujeme podle dohody se zainteresovanými občanskými iniciativami a spolky na ochranu přírody. Tyto organizace, s nimiž stát podepsal novou dohodu na začátku března, jsou smluvními stranami původní Deklarace o porozumění z r. 2006.

Zpráva Agentury pro ochranu přírody (AOPK ČR) z roku 2018, hodnotí aspekty, které jsou pro fungování oblasti „Heřmanský stav – Odra – Poolší“ stěžejní. Klíčovým prvkem jsou vodní plochy a zejména řeka Olše, především pak kvalita vody a úroveň hladiny. Úvodní konzultace projektu s AOPK tyto body potvrdily. Podle předběžných posouzení může podnikatelský park tyto podmínky ochrany přírody naplnit tak, aby významná chráněná oblast mohla dobře fungovat v jeho blízkosti.

Prioritou příprav investičního projektu je eliminace jakýchkoliv negativních dopadů na nedalekou ptačí rezervaci a oblast NATURA 2000. Ujišťujeme Vás, že ctíme princip, že člověk nesmí být ve vztahu k přírodě ve svém jednání egoistický. Tím méně egoistickým bychom však měli být ve vztahu k 43 tisícům rodinám, které dosud nesou náklady na transformaci průmyslu v Moravskoslezském kraji. Útlum těžby a metalurgie přináší příležitost zcela proměnit průmysl k bezemisnímu a nahradit pracovní příležitosti v regionu.

Budu rád, když se naše týmy setkají a proberou detaily záměru. Dialog, naslouchání a fakta mohou, jak doufám, překonat jednostranná negativní stanoviska. Z naší strany se budeme snažit respektovat termín setkání, který navrhnete.

S pozdravem

Ing. David Petr
Člen představenstva Státní investiční a rozvojové společnosti a.s.
Ředitel úseku development