Zapojení obcí do plánování projektu

Spolupráce s okolními obcemi a jejich obyvateli je nezbytnou součástí projektu gigafactory v Dolní Lutyni. Naším hlavním cílem je zajistit, aby místní obyvatelé byli nejen dostatečně informováni o projektu a jeho vývoji, ale také, aby měli možnost aktivně se podílet na jeho plánování a realizaci. Tímto přístupem usilujeme o to, aby projekt maximálně přispěl k rozvoji regionu, přičemž zároveň budou minimalizovány nebo odstraněny jeho negativní dopady na místní komunity. Příprava takto významného projektu s sebou přináší i možnost vylepšení infrastruktury v okolí. Nechceme plánovat od stolu, ale chceme slyšet podněty od místních občanů tak, aby výsledná řešení byla co nejvíce přínosná.

Aktivní zapojení obcí

Od raných fází projektu je nastavena í efektivní komunikace mezi státem, investorem a obcemi. Cílem je zajistit, aby všechny strany byly řádně informovány a měly příležitost se vyjádřit v rámci celého přípravného procesu.

Jasné závazky a jejich plnění

Je potřeba, aby spolupráce s obcemi vedla k přímému prospěchu místních obyvatel, a aby projekt měl na jejich životy co nejmenší negativní dopad. Domluvené kompenzace budou co nejlépe odpovídat potřebám místních. Obcím bude nabídnuta plánovací smlouva, která jasně definuje konkrétní parametry projektu i kompenzací a zavazuje se k jejich dodržení.

Transparentní komunikace

Věříme v principy otevřené komunikace a transparentnosti ve všech aspektech projektu. Pravidelně budeme zveřejňovat aktualizace o průběhu projektu, plánovaných akcích, studiích a rozhodnutích. Všechny relevantní informace budou dostupné na webových stránkách projektu. Předpokládáme, že ve vhodný čas realizujeme sérii veřejných debat a komunitních setkání v okolních obcích s místními občany.

Podpora místního rozvoje

Projekt zahrnuje řadu opatření zaměřených na podporu rozvoje místní infrastruktury, vzdělávání a zdravotnictví. Společným cílem je, aby přinesl regionu nejen nové pracovní příležitosti, ale také zlepšil kvalitu života místních obyvatel. Konečnou podobu těchto opatření stanovíme ve spolupráci s obcemi, aby co nejlépe reflektovala jejich potřeby a přání.